Luzuk Testimonials

Testimonial Post and Slider is a plugin to create your own testimonial section.


Luzuk Menos de 10 instalações activas Testado com 5.8.7 Actualizado há 2 anos

WP Client Testimonials

This plugin allows you to create and display testimonials on multiple Styles.


AlphaRages Menos de 10 instalações activas Testado com 4.9.23 Actualizado há 5 anos

FG Testimonials

Testimonial shortcodes for easily adding Testimonials to your WordPress Theme, with a simple interface.


FuduGo Menos de 10 instalações activas Testado com 5.6.11 Actualizado há 3 anos